RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS

RPD Science journals

 

 

 

 

 

 

 

 

Issues

 

Raksti par Dabu

ISSN 1407-7477 (print)
ISSN 2500-9559 (online)

 

 

Website under

construction

 

 

RPD Science titles

 

Raksti par dabu

Scripta Letonica

RPD Abstracts

 

 

for authors

Volume 1 (Number 1)             (2000)

 

Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830) un Vertigo genesii (Gredler, 1856) (Gastropoda: Pulmonata) Latvijā

3–5

Spermodea lamellata (Jeffreys, 1830) and Vertigo genesii (Gredler, 1856) (Gastropoda: Pulmonata) in Latvia [English abstract]

 

 

D. Pilāte

 

Open access (PDF)

 

Kopsavilkums

            1997. gada jūlijā Slīteres Nacionālā parka teritorijā tika veikts pētījums par mežsaimniecības ietekmi uz sauszemes gliemežu faunas daudzveidību. Lapkoku pionierfāzē pēc 1969. gada vējgāzes iespējami ilglaicīga dabiska egļu meža vietā tika atrasta gliemežu suga Spermodea lamellata. Dabiski traucētā egļu mežā tika konstatēta vēl viena suga Vertigo genesii. Slīteres Nacionālā parka teritorijā vienīgajās Latvijā droši zināmajās atradnēs sugu populācijas ir ļoti mazas un sugas ir ļoti retas.

 

Abstract

            In 1997, during investigations of the forestry influence on the terrestrial mollusc fauna in territory of national park Slītere, two species were found: Spermodea lamellata and Vertigo genesii. Today those are only localities where Spermodea lamellata and Vertigo genesii exists in Latvia (in small populations).

 

 

Limacus flavus — jauna kailgliemežu suga Latvijas faunai

6–7

Limacus flavus — new slug for fauna of Latvia [English abstract]

 

 

E. Dreijers

 

Open access (PDF)

 

Abstract

            The first three exemplar’s of Limacus flavus were found in 10-IX-1999 in Liepāja city by R. Sandere. (Det.: E. Dreijers). For identification of species anatomical research was used.

 

 

Slaidais dīķgliemezis Pseudosuccinea columella — jauna gliemežu suga Latvijai

7–8

Pseudosuccinea columella — new snail in Latvia [English abstract]

 

 

A. Stalažs

 

Open access (PDF)

 

Abstract

            Pseudosuccinea columella was found in ponds of the greenhouses of Botanic Gardens, the University of Latvia (in Riga). (Leg.: A. Stalažs et E. Dreijers April, 2000) Pseudosuccinea columella is North American species and was introduced some ather Botanic gardens in Europe (Fechter et Falkner 1989; Wiese 1991, Turner et al. 1998).

 

 

Sauszemes gliemežu ekoloģijas pētījumi Latvijas mežos

9–20

Ecological research of terrestrial snails in forests of Latvia [English abstract]

 

 

D. Pilāte

 

Open access (PDF)

 

Kopsavilkums

            No 1995.–1997. gadam Aizkraukles, Līvbērzes, Me1žoles un Slīteres mežniecību teritorijās tika veikti sauszemes gliemežu faunas pētījumi 6 meža biotopu grupās. Tika konstatētas 56 sauszemes gliemežu sugas, starp kurām 12 gliemežu sugas ir ierakstītas Latvijas Sarkanajā grāmatā. Viena suga — Vertigo geyerii Lindholm. 1925 ir iekļauta ES direktīvas (92/43/EEC) pielikumā, suga, kuras aizsardzībai nepieciešama īpaši aizsargājamas teritorijas izdalīšana.

            Ar klasifikācijas programmu TWINSPAN ir veikta datu analīze. Rezultātā tika secināts, ka Latvijā meža biotopi iedalās trīs lielās grupās – ar gliemežu sugām bagāti biotopi, mēreni bagāti un nabadzīgi biotopi. Gliemežu sugu skaits meža biotopos kopumā svārstās no 19 līdz 46 sugām. Sauszemes gliemežu sugu skaitu dažādos meža biotopos ietekmē galvenokārt meža veģetācija, mitruma apstākļi un mežsaimnieciskā darbība, ko arī pierāda sugu pārstāvētības analīze.

 

Abstract

            The study of land molluscs was curried out in 1995–1997 in four distant areas and within 6 forest biotope groups (forests with natural or forest management caused disturbances, forests of pioneer tree species, pine forests, spruce forests, wet deciduous forests and broad-leaved forests). Altogether 56 terrestrial mollusc species were found of which 12 species are red-listed in Latvia. Data were processed and analysed by classification (TWINSPAN) software. It reveals that all forest biotopes can be divided on 3 major groups: biotopes with rich mollusc fauna, with moderate richness and with poor fauna. Number of species that found in each forest biotope group varies from 19 to 46 species. That difference is determinated by the richness of vegetation, humidity and forest management.

 

 

Jaunas reto gliemju sugu atradnes Latvijā

21

New data of rare mollusc species in Latvia [in Latvian]

 

 

A. Stalažs

 

Open access (PDF)

 

 

Gliemju fauna Kolkas apkārtnē un Slīteres Zilajos kalnos

22–31

Mollusc fauna in surroundings of Kolka and Zilie Kalni of Slitere [English abstract]

 

 

A. Stalažs

 

Open access (PDF)

 

Kopsavilkums

            2000. gada vasarā tika veikta gliemju faunas izpēte Kolkā un apkārtnes teritorijās, arī vairākās vietās Slīteres Zilo Kalnu kraujas apkārtnē. Šogad kopumā konstatētas 82 gliemju sugas. Šajos pētījumos lielāka vērība pievērsta sauszemes gliemežiem, bet ūdeņu sugas tika meklētas vienīgi atradnēs, kas bija pētījumu maršrutos. Slīteres nacionālajā parkā ir sastopamas 3 Latvijas faunai retas gliemežu sugas Vertigo genesii, Spermodea lamellata, Helicigona lapicida, kurām šeit ir pagaidām vienīgās zināmās eksistējošās atradnes. Šī gada pētījumos mums neizdevās atrast Vertigo genesii, toties ir atrasta otrā Spermodea lamellata atradne.

 

Abstract

            The study of molluscs in National Park Slitere was curried out in July of 2000. Most attention was dedicated to research of terrestrial mollusc fauna. Altogether 82 mollusc species were found. It was 60% of all mollusc species in Latvia. Lists of mollusc species of localities in text and systematically list of species were given.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: 15.04.2016

 

 

© "RPD Science" 2011–2017

Address: Kooperācijas iela 1A,

Dobele, Dobeles nov., LV-3701, LATVIA

RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS