RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS

Zinātniskie žurnāli

Scientific journals

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdevumi

Issues

 

Raksti par Dabu

ISSN 1407-7477 (print)
ISSN 2500-9559 (online)

 

 

Website under

construction

 

 

Citi izdevumi

Other titles

 

Raksti par dabu

Scripta Letonica

RPD Abstracts

 

 

for authors

Volume 3             (2024)

 

Note! The paper version of this volume has a typographic error—on the Cover 1, the year of publication is 2023. The correct year of publication is 2024, as correctly stated on the title page

 

Piezīme! Papīra versijā šim sējumam uz 1. vāka ir drukas kļūda, izdošanas gads ir norādīts 2023. Korekts izdošanas gads ir 2024, tas ir norādīts korekti titullapā

 

List of vascular plants of Latvia (with Latvian names): Latvijas vaskulāro augu saraksts (ar latviskajiem nosaukumiem)

1–312

 

A. Stalažs

 

Open access (PDF)

 

Summary

 

In 1999, the previous list of vascular plant taxa for Latvia was published (Gavrilova & Šulcs 1999), which corresponded to the knowledge of that time. It’s been 25 years since this list was published. During this time, many studies have been carried out worldwide, as a result of which the classification of particular plant groups has partially changed. Like­wi­se, various discoveries have been made in the flora of Latvia, a number of new species have been found, as well as national-level revisions of individual plant genera have been car­ried out.

This new list of plant taxa has been compiled in order to harmonize the current know­ledge about the plants found in the flora of Latvia with a modern plant classification. The parallel goal of compiling this list was the needs of the IMDS project so that Latvian plant taxa would be harmonized with the internationally recognized classification, which has changed over the past 25 years.

Compared to the list of 1999, many changes have taken place, new species have been confirmed in Latvia, and the taxonomic status of several taxa has been clarified. Cer­tain species, that have not been confirmed in Latvia during the recent revisions, have been de­leted from the list. The list of taxa is based on the list of 1999, preserving several of its prin­ciples. The only difference is that the alien species that show a tendency to naturalize in Latvia or are fully naturalized, as well as found in ruderal habitats and close to po­pu­la­ted areas, are not specifically grouped into several groups. Therefore, plant taxa are grou­ped into native and alien only. On the other hand, in the case of alien taxa, alien invasive spe­cies are marked separately according to the indication of the category of their in­va­si­ve­ness.

The list includes 122 plant family-, 686 genera-, and 2420 species-level taxa (spe­cies, subspecies, varieties, and forms, as well as one cultivar) (Table 1). Hybrid plants are lis­ted only when a formally established binary scientific name is known. This is the first list of Latvian vascular plant taxa, fully supplemented with Latvian names. Therefore, this list will help not only in international communication but also in communication between scien­tists and the wider society in Latvia attended by local names.

Table 1. Overview of plant groups

Plant group

Families

Dzimtas

Genera

Ģintis

Species-level taxa

Sugas līmeņa taksoni

Extinct, potentially extinct species

Izzudušās, iespējami izzudušās sugas

Lycopodiophytina

2

5

11

0

Polypodiophytina

12

16

47

2

Spermatophytina (Gymnospermae)

3

8

34

0

Spermatophytina (Angiospermae)

105

657

2328

57

 

122

686

2420

59

 

Kopsavilkums

Iepriekšējais vaskulāro augu taksonu saraksts Latvijai, kas atbilda tā laika zi­nā­šanām, publicēts 1999. gadā (Gavrilova & Šulcs 1999). Ir pagājuši 25 gadi kopš minētā saraksta publicēšanas. Šajā laikā visā pasaulē ir veikti daudzi pētījumi, kuru rezultātā ir daļēji mainījusies atsevišķu augu grupu klasifikācija. Tāpat Latvijas florā izdarīti dažādi jaun­atklājumi, atrastas vairākas jaunas sugas, kā arī veiktas atsevišķu augu ģinšu nacionālā līmeņa revīzijas.

Šis jaunais augu taksonu saraksts ir sastādīts, lai ar mūsdienu augu klasifikāciju saskaņotu pašreizējās zināšanas par Latvijas florā sastopamajiem augiem. Šī saraksta sastādīšanas paralēlais mērķis bija IMDS projekta vajadzības, lai Latvijas augu taksoni tiktu sa­ska­ņoti ar starptautiski atzītu klasifikāciju, kas pēdējo 25 gadu laikā ir mainījusies.

Salīdzinot ar 1999. gada sarakstu, notikušas daudzas izmaiņas, Latvijā apstiprinātas jaunas sugas, precizēts vairāku taksonu taksonomiskais statuss. Atsevišķas sugas no sa­raksta ir svītrotas, kuras pēdējo pārskatījumu laikā Latvijā nav apstiprinātas. Taksonu sa­raksta pamatā ir 1999. gada saraksts, saglabājot vairākus tā principus. Vienīgā atšķirība ir tā, ka svešzemju sugas, kurām ir tendence naturalizēties Latvijā vai kas ir pilnībā na­tu­ra­li­zējušās, kā arī sastopamas ruderālos biotopos un tuvu apdzīvotām vietām, nav īpaši sagrupētas vairākās grupās. Tāpēc augu taksoni šajā sarakstā grupēti tikai vietējos un svešajos. Savukārt svešzemju taksonu gadījumā svešās invazīvās sugas ir atzīmētas atsevišķi, no­rādot to invāzijas kategoriju.

Sarakstā iekļautas 122 augu dzimtas, 686 ģints un 2420 sugu līmeņa taksoni (su­gas, pasugas, varietātes un formas, kā arī viena šķirne) (1. tabula). Hibrīdie augi ir uzskaitīti tikai tad, ja ir zināms formāli izveidots binārs zinātniskais nosaukums. Šis ir pirmais Latvijas vaskulāro augu taksonu saraksts, kas pilnībā papildināts arī ar latviskiem no­sau­ku­miem. Tāpēc šis saraksts palīdzēs ne tikai starptautiskajā komunikācijā, bet arī zi­nāt­nieku un plašākas sabiedrības saziņā Latvijā, kam kalpos vietējie nosaukumi.

1. tabula. Augu grupu pārskats

Plant group

Families

Dzimtas

Genera

Ģintis

Species-level taxa

Sugas līmeņa taksoni

Extinct, potentially extinct species

Izzudušās, iespējami izzudušās sugas

Lycopodiophytina

2

5

11

0

Polypodiophytina

12

16

47

2

Spermatophytina (Gymnospermae)

3

8

34

0

Spermatophytina (Angiospermae)

105

657

2328

57

 

122

686

2420

59

 

 

 

 

 

 

This issue has been published within the framework of project No. lzp-2020/1-0179 ‘Smart complex of information systems of specialized biology lexis for the research and preservation of linguistic diversity’ funded by the Latvian Council of Science.

Šis izdevums publicēts Latvijas Zinātnes padomes finansēta projekta nr. lzp-2020/1-0179 “Viedais bioloģijas speciālās leksikas informācijas sistēmu komplekss lingvistiskās daudzveidības pētniecībai un saglabāšanai” ietvaros.

 

     

 

 

 

 

Atjaunots / updated: 07.05.2024

 

 

 

© A. Stalažs 2011–2024

Address: Kooperācijas iela 1A,

Dobele, Dobeles nov., LV-3701, LATVIA

RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS