RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS

RPD Science journals

 

 

 

 

 

 

 

 

Issues

 

Scripta Letonica

ISSN 2255-8926 (print)
ISSN 2255-8934 (online)

 

 

Website under

construction

 

 

RPD Science titles

 

Raksti par dabu

Scripta Letonica

RPD Abstracts

 

 

for authors / autoriem

Volume 1 (Number 2)             (2014)

 

Latvijas augļaugu kaitēkļi bezmugurkaulnieki un to saimnieciskā nozīme                                     3–280

Invertebrate pests of fruit-plants in Latvia, and their practical importance [English abstract]

 

Papīra versija 15.00 EUR + pasta izdevumi                           Elektroniskā versija 13.00 EUR (lasāms tikai datorā)
Printed version 15.00 EUR + postal expenses                        Electronic version 13.00 EUR (readable only)

 

Informācijai / for information rpd-science@inbox.lv

 

A. Stalažs

 

Kopsavilkums

            Pēdējais plašākais apkopojums par augļaugu kaitēkļiem Latvijā publicēts pirms vairāk nekā 40 gadiem. Tomēr, visas pieejamās kompilācijas, ieskaitot nesen publicētos darbus, sniedz ziņas par nozīmīgākajiem kaitēkļiem vai par atsevišķu augļaugu kaitēkļiem. Tā kā pēdējo 30 gadu laikā ir ievērojami mainījusies augu audzēšana, kā arī jaunā veida agrocenozēs ir diezgan atšķirīgi apstākļi, bija nepieciešama jauna informācija par augļaugu kaitēkļiem. Līdz šim ievērojami arī mainījies audzēto augļaugu klāsts un vairumam jauno augļaugu par to kaitēkļiem ziņas ir bijušas nepietiekamas. Zināšanu trūkums par augļaugu kaitēkļiem veicināja nepieciešamību pēc jauna un visaptveroša pārskata par augļaugu kaitēkļiem, ar papildu mērķi noteikt to nozīmīgākās sugas. Sešu gadu laikā (2007.–2013.) Latvijā veikta augļaugu kaitēkļu inventarizācija. Salīdzinot pēdējo gadu lauka pētījumu rezultātus un vēsturiskos literatūras datus, ir izveidots pārskats par vairāk nekā 910 bezmugurkaulnieku sugām. Atkarībā no kaitēkļu nozīmes, tie visi ir sadalīti četrās grupās – ļoti nozīmīgi, nozīmīgi, maznozīmīgi un praktiski nenozīmīgi kaitēkļi. Kaitēkļu daudzveidības analīze veikta gan kultivētajiem, gan savvaļas augļaugiem, ar galveno uzmanību kultivētajām un perspektīvākajām augļaugu sugām. Apskats aptver ziņas par kaitēkļiem šādu ģinšu un sugu augļaugiem – Actinidia, Amelanchier, Aronia, Berberis, Chaenomeles, Cornus mas, Corylus, Crataegus, Fragaria, Hippophae rhamnoides, Lonicera caerulea, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Rosa, Rubus, Sambucus, ×Sorbopyrus auricularis, Sorbus, Vaccinium, Viburnum, Vitis.

 

Abstract

            In Latvia a last and more comprehensive review on fruit-plant pests has been published more than 40 years ago. However, all available compilations, including some recent publications, cover either some important pests or pests of limited fruit-plant genera number. Since during the recent 30 year period farming systems are considerably changed, and conditions in a new agrocenoses fairly differs from old one, also was need for updated information on fruit-plant pests. In the same time the diversity of planted fruit-plants were significantly changed, and for a number of new fruit-plant species their pests were insufficiently known. The lack of knowledge’s on fruit-plant pest’s leaded to necessity for a new and comprehensive review of fruit-plant pests, with the aim to recognise more important ones. During the six year period (2007–2013) an inventory of fruit-plant pests were conducted in Latvia. The results of recent field studies, and historical information were compared, analysed, and review, covering more than 910 invertebrate pest species, is prepared. All pests are divided in four groups, according to the level of their importance – very important, important, slightly important and practically non-important pests. The diversity of pests are analysed for cultivated and wild fruit-plants, with a main attention to cultivated and more perspective ones. The review covers pests of plants from the following plant genera and species – Actinidia, Amelanchier, Aronia, Berberis, Chaenomeles, Cornus mas, Corylus, Crataegus, Fragaria, Hippophae rhamnoides, Lonicera caerulea, Malus, Prunus, Pyrus, Ribes, Rosa, Rubus, Sambucus, ×Sorbopyrus auricularis, Sorbus, Vaccinium, Viburnum, Vitis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: 19.03.2016

 

 

© "RPD Science" 2011–2018

Address: Kooperācijas iela 1A,

Dobele, Dobeles nov., LV-3701, LATVIA

RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS