RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS

RPD Science journals

 

 

 

 

 

 

 

 

Issues

 

Scripta Letonica

ISSN 2255-8926 (print)
ISSN 2255-8934 (online)

 

 

Website under

construction

 

 

RPD Science titles

 

Raksti par dabu

Scripta Letonica

RPD Abstracts

 

 

for authors / autoriem

 

 

 

Žurnāla numurs izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu

 

krasainais_logo

 

This issue is prepared with financial support of the State Culture Capital Foundation (SCCF) of Latvia

Volume 2 (Number 1)             (2015)

 

Vairāku raibspārnmušu dzimtas (Tephritidae) sugu latviskie nosaukumi

3–7

Latvian common names of some fruit-flies (Tephritidae) [English abstract]

 

 

A. Stalažs

 

Open access (PDF)

 

Kopsavilkums

            Līdz šim nebija stabilas latvisko nosaukumu terminoloģiskās tradīcijas Tephritidae dzimtas mušu sugu latvisko nosau-kumu lietošanā, kā arī daudzām sugām to latviskie nosaukumi nebija izveidoti. Šajā darbā ir analizētas Tephritidae dzimtas sugu latvisko nosaukumu lietošanas tradīcijas, latviskie nosaukumi precizēti 9 sugām, bet jauni latviskie nosaukumi izveidoti 16 sugām.

 

Abstract

            Up to date in Latvian language were not stable terminological traditions of Latvian name usage for the members of Tephritidae family and for many species Latvian names were not invented. In this work were analysed traditions already in use, were concretized names for 9 species and new Latvian names were made for 16 species.

 

 

Maurērču (Eriophyoidea) virsdzimtas atsevišķu sugu latviskie nosaukumi

8–14

Latvian common names of some eriophyoid (Eriophyoidea) mites [English abstract]

 

 

A. Stalažs

 

Open access (PDF)

 

Kopsavilkums

            Dažādu organismu vietējiem nosaukumiem ir būtiska loma visās valodās. Līdz šim maurērču latviskie nosaukumi bija vei-dojušies fragmentāri tādēļ bija nepieciešams sakārtot šīs ērču grupas latvisko nosaukumu sistēmu. Šajā rakstā ir sagata-vots saraksts ar 80 maurērču (gan Latvijas faunas, gan dažu citu zemju) sugu latviskajiem nosaukumiem un to sinonīmiem.

 

Abstract

            Common names for organisms are important part of all languages. Until these days in Latvian names for eriophyoid mites were developed fragmentary and it was necessary to arrange system of Latvian names for this mite superfamily. In this paper a list of Latvian names and their synonyms for 80 eriophyoid mite (including eriophyoid mites from Latvia and some other countries) species is summarised.

 

 

Par oficiālajai saziņai atzītu organismu latvisko nosaukumu neveiksmīgu ieviešanu, aizstājot jau iegājušos nosaukumus: piemērs ar Deroceras un Limax ģinšu sugām

15–23

On unsuccessful introduction into official use of recognised Latvian names of organisms, replacing the commonly used names: an example with the species of the genera Deroceras and Limax [English abstract]

 

 

A. Stalažs

 

Open access (PDF)

 

Kopsavilkums

            Pirmais, oficiālajai lietošanai apstiprināto, gliemju latvisko nosaukumu saraksts publicēts 1996. gadā. Kopš tā laika ir pagājuši jau 18 gadi. Šī pētījuma laikā ir veikts salīdzinājums par oficiālajai lietošanai apstiprināto nosaukumu ieviešanas veiksmīgumu, salīdzinot nosaukumu lietojumu pirms un pēc 1996. gada publikācijas. No visām Latvijā zināmajām sugām pētījumam ir izvēlētas divas gliemežu ģintis — Deroceras un Limax, par kuru sugām ir visvairāk publikāciju latviešu valodā. Turklāt, trim šo ģinšu sugām — Deroceras agreste, Deroceras reticulatum un Limax maximus oficiālai lietošanai 1994. gadā tika apstiprināti jauni latviskie nosaukumi — mainot latvisko nosaukumu ģintij Deroceras un mainot sugas nosaukumu sugai Limax maximus. Līdz ar to šo gliemežu sugu latvisko nosaukumu lietojuma analīze ir labs piemērs oficiālā terminoloģijas procesa efektivitātes pārbaudei, salīdzinot ar zinātniskās terminoloģijas principiem. Pētījuma laikā ir secināts, ka ģints nosaukuma kailgliemezis maiņa uz mīkstgliemezis sugu Deroceras agreste un Deroceras reticulatum gadījumā nav notikusi efektīvi, jo arī pēc 1996. gada abām sugām plaši lietoti to vecie nosaukumi. Tomēr, abu sugu gadījumā, atteikšanās no jaunajiem nosaukumiem nav pieļaujama, jo tad būtu jāmaina citu mīkstgliemežu sugu latviskie nosaukumi, tādējādi radot nevajadzīgus sinonīmus, arī izjaucot jau iegājušās terminoloģijas stabilitāti. Savukārt sugas Limax maximus latviskā nosaukuma lielais kailgliemezis maiņa uz milzu kailgliemezis ir notikusi veiksmīgi un jaunais nosaukums ikdienas lietošanā ir labi iegājies. Pēc 1996. gada nosaukums lielais kailgliemezis ir kļuvis arī par homonīmu un reizē sinonīmu nosaukumu, kas jau ir lietots divām sugām Limax maximus un Arion ater. Pētījumā arī secināts, ka oficiālajai saziņai apstiprinātajiem nosaukumiem jābūt ar pietiekamu zinātnisko pamatojumu, ņemot vērā agrāko terminu lietojumu, kā arī, šiem nosaukumiem ir jābūt publicētiem arī sabiedrībai daudz plašāk pieejamos izdevumos.

 

Abstract

            The first list of Latvian names of molluscs approved for official use was published in 1996, i. e. as many as 18 years ago. During this research, it was assessed how successful the introduction of the names approved for official use has been, comparing the use of the names before and after the 1996 publication. Two genera of slugs, Deroceras and Limax, were selected among all the species known in Latvia for this research since most of the publications in the Latvian language focus on these two genera. Besides, for three species of these genera, namely, Deroceras agreste, Deroceras reticulatum and Limax maximus, new Latvian names were approved for official use in 1994, changing the Latvian name of the genus Deroceras and changing the name of the species of the species Limax maximus. Thus, the analysis of the use of Latvian names of these species of slugs is a good example how to assess efficiency of the official terminology process, making a comparison with the principles of scientific terminology. During the research, it was concluded that the change of the name of the genus ‘kailgliemezis’ to ‘mīkstgliemezis’ in case of the species Deroceras agreste and Deroceras reticulatum has not been effective, since the old names of both species (with old generic name in Latvian) were widely used after 1996 as well. However, as regards the two species, the new names may not be abandoned because it would lead to the change of other Latvian names for the species of slugs with the generic name ‘mīkstgliemeži’, thus creating unnecessary synonyms and disrupting the stability of the already established terminology. In its turn, the change of the Latvian name ‘lielais kailgliemezis’ of the species Limax maximus to ‘milzu kailgliemezis’ has been successful and the new name is commonly used. After 1996, the name ‘lielais kailgliemezis’ has become a homonymous and also synonymous name that is already used for two species Limax maximus and Arion ater. As a result of the research, it has also been concluded that the names approved for official use should have a sufficient scientific justification, taking into account the use of the previous terms, and these names should also be published in the editions available to the wider public.

 

 

Asteru, miķelīšu, ziemasteru un dažu citu radniecīgo ģinšu sugu latviskie nosaukumi

24–30

Latvian names of Callistephus, Aster, Symphyotrichum and some other related genera [English abstract]

 

 

A. Stalažs

 

Open access (PDF)

 

Kopsavilkums

            Daudzas asteru dzimtas (Asteraceae) sugas izmantoto kā dekoratīvos, ārstniecības vai pārtikas augus, un tādēļ ikdienas saziņā ir nepieciešamība pēc šo sugu latviskajiem nosaukumiem. Taču vairāku sugu gadījumā bija novērota to latvisko nosaukumu bieža nekonsekventa lietošana. Šajā pētījumā apskatīts ģinšu Aster, Callistephus, Canadanthus, Doellingeria, Erigeron, Eriophyllum, Eurybia, Galatella, Kalimeris, Oreostemma, ×Solidaster, Symphyotrichum un Tripolium augu latvisko nosuakumu lietojums. Lai pilnveidotu nosaukumu lietošanas tradīcijas, ir sagatavots 94 taksonu latvisko nosaukumu un to sinonīmu saraksts, un ieteikti daži jauni latviskie nosaukumi.

 

Abstract

            Numerous species from the Asteraceae family are used as ornamental, medical or food plants, and therefore is need for Latvian plant names in daily communication. However, in case of several species, oftenly the inconsequent usage of Latvian names was observed. In this research were studied the usage of Latvian names for plants of the following genera Aster, Callistephus, Canadanthus, Doellingeria, Erigeron, Eriophyllum, Eurybia, Galatella, Kalimeris, Oreostemma, ×Solidaster, Symphyotrichum, and Tripolium. In order to improve tradidions of Latvian name usage, list of Latvian names and synonyms for 94 taxons are prepared, and some new Latvian names are proposed.

 

 

Gliemju latviskie nosaukumi

31–72

Latvian names of molluscs [English abstract]

 

 

A. Stalažs, E. Dreijers

 

Open access (PDF)

 

Kopsavilkums

            Darbā apkopoti līdz 2015. gadam publicētie gliemju latviskie nosaukumi un sniegta pilna bibliogrāfiskā informācija. Ko-pumā sastādīts saraksts ar latviskajiem nosaukumiem 794 taksoniem, tajā skaitā 99 augstāka līmeņa taksoniem (8 klasēm, 89 dzimtām, 1 apakšdzimta), kā arī 695 sugām un pasugām. Šis ir pirmais plašākais apkopojums par gliemju latviskajiem nosaukumiem, kas līdz šim ir lietoti. Papildu publicēto nosaukumu apkopojumam, sarakstā iekļauti arī tie latviskie nosaukumi, kas gliemju taksoniem izveidoti vairāku gadu laikā sniegtajās konsultācijās.

 

Abstract

            The scientific paper provides a list of the Latvian names of molluscs published until 2015 and full bibliographic information. It includes a list of the Latvian names of 794 taxa including 99 higher-ranked taxa (8 classes, 89 families, 1 subfamily) and 695 species and subspecies. This is the first comprehensive compilation of the Latvian names of molluscs which have been in use so far. In addition to the compilation of the published names, the list also includes those Latvian names that have been established for mollusc taxa in the consultations provided over several years.

 

 

Autoriem (instrukcijas)

73–75

 

 

For authors (instructions)

76–78

 

Žurnāla numurs izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu

 

krasainais_logo

 

This issue is prepared with financial support of the State Culture Capital Foundation (SCCF) of Latvia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: 19.03.2016

 

 

© "RPD Science" 2011–2018

Address: Kooperācijas iela 1A,

Dobele, Dobeles nov., LV-3701, LATVIA

RPD_Science_emblema_GALA_VARIANTS